ប្រវត្តិរបស់វិទ្យាស្ថាន

វិទ្យាស្ថានបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៩៩៣ ក្រោមការ​ឧបត្ថម្ភជំនួយបច្ចេកទេស ​និងថវិកាពី​អង្គការពលកម្ម​អន្តរជាតិ​UNDP/ILO ​ (ពីឆ្នាំ១៩៩៣ ដល់ឆ្នាំ១៩៩៨)ដែលមានឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តសៀមរាបProvincial​ Training​ Center ២/ ពីឆ្នាំ១៩៩៨ ដល់ ២០០៤ ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់​ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ៣/ ពីឆ្នាំ២០០៤ ដល់បច្ចុប្បន្នស្ថិតក្រោមការ​គ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ៤/ នៅឆ្នាំ២០១៤ មជ្ឈមណ្ឌលបានតម្លើងកម្រិតបណ្តុះបណ្តាល និងបានប្តូឈ្មោះទៅជាវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេស​ភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាបរហូតដល់​បច្ចុប្បន្ន។

សាររបស់នាយិកាវិទ្យាស្ថាន

យើងខ្ញុំគណៈគ្រប់គ្រង មានមោទនភាព និងថ្លៃអំណរគុណដល់សិក្ខាកាម សិស្ស និស្សិតទាំងអស់ដែលសម្រេចចិត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវជ្រើសរើសយកវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប ក្នុងការសិក្សាជំនាញបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ។ យើងខ្ញុំគណៈគ្រប់គ្រង លោកគ្រូ អ្នកគ្រូទាំងអស់នឹង ខិតខំប្រឹងប្រែង ឱ្យអស់ពីសមត្ថភាព ក្នុងការផ្តល់ចំណេះ ដឹង ជំនាញ និងឥរិយាបថសមរម្យ ដល់សិក្ខាកាម សិស្ស និសិត្សប្រកបដោយគុណភាព និងឆ្លើយតបបាននូវតម្រូវការការងារ។

ហេតុអ្វីបានជាសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប?

ប្រឹក្សាយោបល់ និងតម្រង់ទិសមុនជ្រើសរើសជំនាញ

កម្មសិក្សា និងការងារត្រូវបានធានា

កម្មសិក្សា និងការងារត្រូវបានធានា

Our Students Review

Even slightly believable. If you are going use a passage of Lorem Ipsum need desire to obtain pain of itself, because it is pain de sires to obtain pain of itself occur

testimonials
testimonials
testimonials

Best pleasure rationally encounter consequences that are very nice a again is there anyone who loves or desires to obtain pain of itself

Best pleasure rationally encounter consequences that are very nice a again is there anyone who loves or desires to obtain pain of itself

Best pleasure rationally encounter consequences that are very nice a again is there anyone who loves or desires to obtain pain of itself