គោលបំណង និងគោលដៅ

-អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស

-ធនធានរូបវន្តឆ្លើយតបតម្រូវការបណ្តុះបណ្តាល

-អនុវត្តកញ្ចប់ស្តង់ដាសមត្ថភាព

-កម្មវិធីសិក្សាផ្អែកលើស្ថានភាព

-សិស្ស និស្សិតបានចុះទស្សនកិច្ចសិក្សា​ និងកម្មសិក្សា

-បង្កើនចំនួនសិស្សទទួលការបណ្តុះបណ្តាលទំាងរយៈពេលខ្លី និងវែង

-ផ្តល់ឱកាសនិងអាទិភាពដល់ស្ត្រីជនងាយរងគ្រោះ ជនជាតិដើមភាគតិច និងជនចំណាក​ស្រុក​ទទួល​បាន​ការ​បណ្តុះ​បណ្តា​ល​​​​​

-សហការជាមួយដៃគូរពាក់ព័ន្ធដើម្បីផ្តល់ឥណទានដល់សិក្ខាកាម សិស្ស និស្សិតដែលបាន​បញ្ចប់វគ្​គបណ្តុះបណ្តាល។

-ពង្រឹង និងបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយអំពីការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ។

-បង្កើនចំនួនសិស្ស និងនិស្សិតចុះកម្មសិក្សាចុះអនុវត្តនៅតាមសហគ្រាសដែលជាដៃគូរ

-បង្កើនកិច្ចសហការក្នុងការចុះ MoU​ និង MoA

-ពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង

-ស្វែងរកដៃគូរសម្រាប់គំាទ្រការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍

-ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងស្ថិតិអប់រំបណ្តុះបណ្តាលតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាស្ថាន(TVETMIS)

-ពង្រឹងប្រព័ន្ធធានាគុណភាព (QA/ISO)

-ពង្រឹងការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ (M&E)

-ពង្រឹងក្រុមស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា

-រៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តក្នុងការគ្រប់គ្រង

Connect with us

ភូមិបន្ទាយចាស់ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប(ខាងកើតផ្សារសាមគ្គីចម្ងាយ៧០ម៉ែត្រ)

លេខទូរស័ព្ទ: ០៦៣ ៧៦៦​ ២៩១

អុីម៉ែល: rpitssr@gmail.com

Courses

Newsletter

Enter your email and we'll send you more information

Search